Miedźna wygrywa z SITĄ, ceny za śmieci na tym samym poziomie

32

Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą podwyżki za odpady nie będzie. Po kilku miesiącach przepychanek i batalii sadowych gmina Miedźna wygrywa z firmą “Sita Południe” sp. z o.o.
Ceny te kształtują się następująco 8zł za odpady segregowane oraz 15 zł za nie segregowane jest to cena od osoby zamieszkującej dane gospodarstwo domowe.

———————————————————————————————————-

23.II.2015

Wydawało się ze batalia śmieciowa w gminie Miedźna dobiegła końca i jak zapowiadał Wójt gminy Miedźna Bogdan Taranowski umowa z nowym dostawcą zostanie podpisana do końca lutego.

Niestety Tak się jednak  nie stanie przedsiębiorstwo “Sita Południe” sp. z o.o. ponownie odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając zleceniodawcy czyli gminie Miedźna szereg zaniechań oraz  działań niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji. Podniosła tez  zarzuty iż nie respektuje własnych zapisów jakie ustanowiła w warunkach przetargowych, a same działania zleceniodawcy są nielogiczne.

To już będzie drugie odwołanie tego samego przedsiębiorcy przed KIO, przypomnijmy iż ostanie zakończyło się przyznaniem racji odwołującemu, nakazaniu  zleceniodawcy przeprowadzenie ponownego badania ofert, oraz uiszczenia 18 tysięcy zloty na rzecz odwołującego.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Gminy Miedzna, pod obrady ma być wprowadzona uchwała która w swym zapisie zmienia stawkę za opłaty niesegregowane w brzmieniu- „Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 15,00 zł miesięcznie / osobę”. Dotychczasowa stawka 15 zł oraz „Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie / osobę”. Dotychczasowa stawka 8zł. Jaki cel ma zmiana stawek na takie które obowiązują? A może pracownicy odpowiedzialni są już tak przepracowani iż nie wiedza jakie są obowiązujące stawki w gminie. Tego pewnie dowiemy się podczas wtorkowej sesji.

http://bip.miedzna.pl/?p=document&action=show&id=11922&bar_id=6116——————————————————————————-10 luty /Komisja przetargowa  gminy Miedźna, zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej dokonała ponownego wyboru  oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Oświęcimia  na kwotę 3 568 670,78zł.  Do samego przetargu zostały dopuszczone tylko dwie firmy ZUK oraz SITA, pozostałe zostały wykluczone z przyczyn formalnych.Wójt gminy Miedźna Bogdan Taranowski podczas V Sesji rady Gminy Miedźna

————————————————————————————————-

Gmina Miedźna przegrała sprawę w Krajowej Izbie Odwoławczej i musi zapłacić 18 600 złoty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego wobec „SITA” Południe sp. z o.o. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała jak czytamy w orzeczeniu – unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórnej czynności badania i wyboru ofert.

Przypomnijmy o co właściwie się rozchodzi w tej całej batalii śmieciowej. Jak już pisaliśmy Wójt Gminy Miedźna w październiku zeszłego roku rozpisał nowy przetarg na realizacje zadania „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźna na których zamieszkują mieszkańcy”.
Do przetargu przystąpiły 4 firmy:
-Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Oświęcimia który złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 568 670,78zł, tym samym wygrywając postępowanie.
-Agencja Komunalna sp.z o.o. Brzeszcze
-Zakład usługowo – handlowy „EKO-PLUS” S.C Czechowice Dziedzice.
-Dotychczasowy operator Sita Południe sp.z o.o. Częstochowa /o Bieruń

W dniu 12 grudnia Firma SITA Południe złożyła odwołanie od przetargu zarzucając zleceniodawcy czyli gminie naruszenie przepisów oraz zaniechanie. W dniu 5 stycznia do wniosku Sity przychyliła się Krajowa Izba Odwoławcza nakazując gminie Miedźna -unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórnej czynności badania i wyboru ofert. Oraz wypłatę kosztów postępowania i zastępstwa procesowego na rzecz firmy SITA w kwocie 18600zł.
Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu błąd leży całkowicie po stronie urzędu gdyż ogłaszając procedurę przetargową żądał od wykonawców posiadania stosownych zezwoleń. Jednak podczas oceny przetargowej nie zweryfikował takowych pod węglem ważności na terenie gminy Miedźna. Ostatecznie na placu boju pozostała jedynie SITA która posiada stosowne zezwolenie wydane przez Starostę Pszczyńskiego i dotyczy ono obszaru gminy Miedźna, pozostali wykonawcy jedynie obszaru na którym działali do tej pory. Jak pisze Krajowa Izba Odwoławcza w swym uzasadnieniu- Gmina jako organ władzy musi przestrzegać przepisów prawa i dbać o przestrzeganie takich przepisów przez podmioty, które świadczą usługi na jej rzecz. Zatem nie może zezwolić na to, by usługi takie świadczył podmiot nie posiadający stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności…

Aktualnie gmina Miedzna wezwie pozostałych wykonawców aby przedstawili koncepcje dziania- zgodnie z wymogami prawa- w oparciu o przedstawione przez nich zezwolenia oraz inne dokumenty.

Jak się ta sprawa zakończy będziemy informować na bieżąco, dużą stratą dla mieszkańców by było aby przez jedno nieopatrzne sformułowanie w procedurze przetargowej wszyscy ponieśli koszty dużo droższego odbioru odpadów.

 

Wyrok Krajowej izby Odwoławczej

 

 

wyrok sita wyrok sita2

Na terenie osiedli  pojawiły się  pojemniki sygnowane logiem “SITA” Południe sp. z o.o. wynika to z procedury przetargowej która mówi-

Na terenie zabudowy wielolokalowej (bloki) obowiązuje pojemnikowy system zbiórki odpadów komunalnych.

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru następujących odpadów:

1) Odpady komunalne zmieszane – gromadzone będą w pojemnikach od 1100 litrów do 7000 litrów. Pojemniki i kontenery zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie.(Stad mogą pojawić się inne pojemniki innych operatorów dop. red.) Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – dwa razy w tygodniu.

2) Odpady komunalne zbierane selektywnie – odbywać się będzie w systemie pojemnikowym. Pojemniki do segregacji zapewnia Wykonawca.( Te powinny być oznakowane logiem aktualnego operatora dop. red.)

Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach żółtych, zielonych, niebieskich – dwa razy w tygodniu oraz każdorazowo po napełnieniu pojemnika i zgłoszeniu.

 

———————————————————————

Batalia śmieciowa w gminie Miedźna jak się okazuje ma dalszy ciąg . Krajowa Izba Odwoławcza uznała wniosek firmy “Sita” za zasadny i nakazała ponowne powtórzenie czynności związanych z przetargiem. W tej sytuacji w miesiącu lutym odbierać śmieci będzie wybrana z wolnej ręki firma ZUK z Oświęcimia. Jak by tego było mało od 1.II.2015 zmieniają się przepisy dotyczące ustawy śmieciowej. Oto najważniejsze zmiany jakie wchodzą w życie już od niedzieli.

25 zł od osoby i ponad 70 zł za gospodarstwo domowe to maksymalne miesięczne stawki, jakie zapłacimy za posegregowane śmieci. Określenia maksymalnego pułapu opłat za śmieci, jakie gminy mogą pobierać od mieszkańców, domagał się w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z wchodzącą w niedzielę w życie nowelizacją maksymalne stawki za śmieci będzie określał algorytm.Przy naliczaniu opłaty od osoby, maksymalna stawka została ustalona w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym.

Według Rocznika 2013 w 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wynosił 1278,43 zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, zapłacilibyśmy maksymalnie 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane. W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego rozporządzalnego na jedną osobę. Z tego wynika, że maksymalne opłaty wyniosłyby odpowiednio: 8,95 zł za m sześc., 1,02 zł za m kw. i 71,6 zł za gospodarstwo domowe. W przypadku śmieci nieposegregowanych opłata byłaby wyższa, ale nie mogłaby przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych.

W nowelizacji znajduje się przepis, który pozwala gminom w drodze uchwały zwolnić z całości bądź z części opłat właścicieli nieruchomości, których mieszkańcy osiągają dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Nowelizacja określa też m.in. minimalną częstotliwość odbierania śmieci. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne miałyby być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. W przypadku gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość zabierania takich śmieci może być rzadsza.

Nowe prawo regulować też będzie kwestię przetargów na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych. Gminy będą musiały mieć dwie umowy: jedną z regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, a drugą na odbiór śmieci od mieszkańców. Jeżeli gmina nie posiada takiej instalacji, będzie musiała przeprowadzić przetarg na ich zagospodarowanie. Przetarg ma być też obowiązkowy w przypadku wyboru , które zajmą się odbiorem śmieci. Firmy będą musiały też wskazać, do jakiej instalacji trafią odebrane przez nie odpady. System ten ma pozwolić na uszczelnienie rynku i dokładne kontrolowanie tego, gdzie śmieci trafią.

Nowelizacja dookreśla też obowiązki właścicieli nieruchomości w przypadku np. zbierania deklaracji śmieciowych. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządy będą mogły zażądać od właściciela lokalu bądź od osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych do ustalenia wysokości opłaty. W przypadku uchwalenia przez gminę nowych stawek, nie trzeba będzie ponownie takich deklaracji składać.

Ustawa określa też status punktów selektywnej zbiórki odpadów. Będą one musiały mieć charakter stacjonarny, ale będą mogły też prowadzić odbiór odpadów zgodnie z zasadą “od d do drzwi”. Jest to szczególnie popularne w mniejszych gminach, szczególnie wiejskich.

 

Wójt gminy Miedźna Bogdan Tarnowski  o gospodarce odpadami podczas IV Sesji Rady Gminy Miedźna.

————————————————————–

29.XII.2014 Zobacz co Wójt Gminy Miedźna Bogdan Tarnowski, ma do powiedzenia w sprawie gospodarki odpadami na terenie gminy.

29.XII.2014

W związku z odwołaniem się od wyniku przetargu przez firmę Sita Południe z Częstochowy (oddział w Bieruniu), Wójt gminy Miedźna wyznaczył firmę -Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32-602 Oświęcim, która będzie realizować zadanie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedźna. Umowa została zawarta bez postępowania przetargowego z wolnej ręki na okres od 01.I.2015r. do 31.I.2015r, w tym czasie odbędzie się rozprawa która została wyznaczona na początek miesiąca styczna przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Sita Południe zarzuca gminie naruszenie przepisów oraz zaniechanie. Przedstawiciele firmy w rozmowie telefonicznej z naszym portalem twierdza, że wszystkie trzy konkurencyjne  firmy biorące udział w przetargu powinny zostać z niego wykluczone, gdyż „wykonawcy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu”. Firma domaga się powtórzenia procedury przetargowej w zakresie ponownej oceny ofert.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi, mieszkańców najprawdopodobniej czekają spore podwyżki bowiem Sita Południe była najdroższym oferentem który wystartował w przetargu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi, mieszkańców najprawdopodobniej czekają spore podwyżki bowiem Sita Południe była najdroższym oferentem który wystartował w przetargu. Jedynym kryterium wyboru operatora była bowiem cena, jak już pisaliśmy ZUK Oświęcim wygrał z oferta 3,5 miliona zloty co stanowiło 100 punktów, Sita w tym samym postępowaniu uzyskała wynik 64 punktów czyli wynika z tego ze cena za te sama usługę była wyższa od najniższej oferty ZUK o ok 1milion200 tysięcy złoty.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem.

odwolanie sita

Wpis z 10.XII.2014

Od przyszłego roku zmienia się operator który będzie odbierał odpady z terenu gminy Miedźna.

W wyniku postępowania przetargowego do którego przystąpiły cztery firmy najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma Zakład Usług komunalnych sp. z o.o. z Oświęcimia na kwotę 3 568 670,78zł.

Do przetargu przystąpiły:

-Agencja Komunalna sp.z o.o. Brzeszcze

-Zakład usługowo – handlowy „EKO-PLUS” S.C Czechowice Dziedzice.

-Dotychczasowy operator Sita Południe sp.z o.o. Częstochowa /o Bieruń

Warunki odbioru są  nieco inne niż obowiązywały do tej pory:

W zabudowie jednorodzinnej znika worek brązowy BIO a odpady zielone mieszkańcy mogą dostarczać odpłatnie do Punktu selektywnej zbiorki odpadów który jest zobowiązany utworzyć nowy operator.

W poprzednim przetargu Sita Południe realizowała usługi za kwotę 1 648 123,20zł, dla 18-miesiecznego kontraktu (91500 zł m/c). Nowa umowa zostanie zawarta od 1.1.2015 do 31.12.2017 tj. 36 miesięcy (99129 zł m/c)

 

Zasady na jakich będzie odbierał odpady nowy operator z Oświęcimia.

Zabudowa jednorodzinna

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązuje mieszany workowo-pojemnikowy system zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru następujących odpadów:

1) Odpady komunalne zmieszane – gromadzone będą w pojemnikach od 110-120l i większych. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych

– dwa razy w miesiącu, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów zmieszanych. W przypadkach wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik.

2) Odpady komunalne zbierane selektywnie – odbywać się będzie w systemie workowym. Worki zapewnia Wykonawca. Odpady gromadzone będą w workach o następujących kolorach:

a) Żółty – odpady z tworzyw sztucznych i metalu – oznaczone napisem Gmina Miedźna Plastik lub Tworzywa Sztuczne,

b) Niebieski – odpady z papieru, tektury, opakowania wielomateriałowe: – oznaczone napisem Gmina Miedźna Papier,

c) Zielony – odpady ze szkła kolorowego i białego – oznaczone napisem Gmina Miedźna Szkło,

 

Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie w workach żółtych, zielonych i niebieskich – raz w miesiącu, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów segregowanych.

 

Zabudowa wielolokalowa

Na terenie zabudowy wielolokalowej (bloki) obowiązuje pojemnikowy system zbiórki odpadów komunalnych.

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru następujących odpadów:

1) Odpady komunalne zmieszane – gromadzone będą w pojemnikach od 1100 litrów do 7000 litrów. Pojemniki i kontenery zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – dwa razy w tygodniu.

2) Odpady komunalne zbierane selektywnie – odbywać się będzie w systemie pojemnikowym. Pojemniki do segregacji zapewnia Wykonawca. Odpady gromadzone będą w pojemnikach wg następującego podziału:

a) Żółty – odpady z tworzyw sztucznych i metalu – oznaczone napisem Gmina Miedźna Plastik lub Tworzywa Sztuczne,

b) Niebieski – odpady z papieru, tektury, opakowania wielomateriałowe: – oznaczone napisem Gmina Miedźna Papier,

c) Zielony – odpady ze szkła kolorowego i białego – oznaczone napisem Gmina Miedźna Szkło,

Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach żółtych, zielonych, niebieskich – dwa razy w tygodniu oraz każdorazowo po napełnieniu pojemnika i zgłoszeniu.

32 KOMENTARZE

   • I dobrze ze portal pisze o tyl bo inaczej pewnie nigdy byśmy nie wiedzieli ze czyjaś niekompetencja w Urzedzie kosztowala nas 18 tyśiecy złoty. A to ze sprawe dopieto w starych stawkach to zaden sukcet tylo poprawna praca do której zostali powaolani wójt i radni

 1. Brawo dla przewodniczącego rady i jego polityki prorodzinnej. No cóż takich żłobów MY wybraliśmy, bogaty nigdy nie zrozumie biednego:(

 2. No cóż, nikt z Państwa Radnych nie ma rodziny wielodzietnej. W związku z tym nie czuje o co tak naprawdę chodzi w ulgach prorodzinnych. Nasze Państwo podobno prowadzi politykę prorodzinną, dlaczego nasza gmina takiej nie chce nawet poddać pod dyskusję.
  A szkoda bo wielodzietność to nie zawsze patologia , jak się może niektórym cały czas wydaje.

 3. A to ciekawe? w Oświęcimiu płacimy za segregowane 9,5 zł wiec jak to che zrobić ZUK to nie pojmuje w dalej i będzie taniej. Czuje se coś tu śmierdzi i nie są to śmieci!!!

 4. I co 18 tysi poszło i rozejdzie sie po kościach?
  Mym zdaniem osoby odpowiedzialne za to powinny pokryć straty
  Osoba odpowiedzialna:
  Danuta Wilk, Barbara Tyrna, Barbara Komraus
  i ich przełożony Wojt

 5. 18 tysięcy ot tak wyrzucone, tu gdzie o kazde 100 zloty walczy się z sołtysami, tu gdzie nie ma nigdy pieniążków na sołectwa i obcina się fundusze soleckie jak tylko się da. 18 tysięcy złoty to naprawdę spora kwota za którą można by zrobić coś pożytecznego. Ciekawe z czego zostanie pokryta? To już koleje marnotrawione pieniążki w tej gminie gdzie 50 tysięcy rocznie kosztuje nikomu nie potrzebna gminna gazeta i tu pewnie z 20 tysięcy (prawnik gminny tez coś musiał zarobić) to jest 70 tysięcy wyrzucone w tym roku a mamy luty. Gratuluje nowi radni sa naprawdę lepsi hehe. Niech admin założy temat na co mzona wydać sensownie 70 tysięcy, pewnie pomysłów będzie sporo w których znajda sie te wartościowe a nie wyrzucanie pieniędzy w bloto

 6. Mam nadzieję, że wójt poniesie odpowiedzialność za te czyny. Radni dajcie żółtą kartkę i karę finansową Wójtowi.

 7. A gdzie są kubły na nie segregowane stały przed altanami, ja place za nie segregowane i gdzie ma je wyrzucać kluczy do altany nie mam bo kosz zawsze był na zewnątrz. I co na ulice czy do rowu jak jakiś brudas muszę sie zachowywać bo mi wstyd!!! Rzucam worki pod śmietnik (altatne) i widzem jak sąsiad moje śmieci zabierał do środka wstyd mi po prostu ale co mam zrobić??? BURDEL

 8. To jak to się stało ze Sita jako najdroższa firma obsługiwała gminę Miedźna ? Czy wcześniej nie było przetargu ??? Czy wtedy była najtańsza ? Nie rozumiem tego !!

  • Wtedy Sita była najtansza, a w nowym przetargu miała zdecydowanie najdroższą ofertę. Lecz, słusznie zgłosili sprzeciw wyszczególniają konkretne powody dla powtórzenia przetargu.

   • Nie chodzi o powtórzenie przetargu tylko wybranie oferty Sita ponieważ tylko ona spełniała warunki określone w SIWZ. NIE MA w tym przypadku żadnych podstaw do unieważniania przetargu. Sita nie dała się wykiwać. Dlaczego pozostałe firmy nie zostały wezwane do uzupełnienia braków pod groźbą wykluczenia ? Można było wezwać oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów zgodnie z prawem zamówień publicznych… kiedy był na to czas, tj. po otwarciu ofert. Teraz zapłacą mieszkańcy bo tak mówi ustawa. Za przegraną sprawę też bo gmina to mieszkańcy a nie urząd.

  • To był pierwszy przetarg, firmy wygrywały go za wszelką cenę nawet jak wychodziły na zero, wiedziały że czas to pieniądz i da się to odrobić. Teraz Sita się odkuje za chude lata. To prawda, są firmy tańsze ale się nie zgłosiły w naszej gminie. A Sita skorzystała z błędów kontroferentów i urzędników.

 9. Dziś dostała mi się w ręce gazeta glos Pszczyny (gratis na basenie a nie za 1 zł) i do czego zmierzam otóż czytam ze zdziwieniem o zmianie firmy odbierającej śmieci i nie było by w tym nic dziwnego jak by nie to ze to firma z OŚWIĘCIMIA. Panie wójcie ja się pytam którędy te smieciarki będą jeździć? Odpowiem najkrótszą droga prze Bronka!!! I co efekty takie będzie ze most za rok do remontu a zresztą tam chyba jest zakaz dla takich pojazdów wyjątek stanowi kilka autobusów. Jak się to będzie miało do tego nie po to walczyliśmy o bronka żeby teraz śmieciary go rozjechały. Płyty tam już się ledwo trzymają wszystko lata stuka puka.

  A swoja drogo to po co na gazeta płatna z której jakoś nie było tak istotnej informacji jak sa inne bezpłatne kolorowe.

 10. Chodzę do roboty ns przystanek autobusowy na przeciwko bianco i obok bloku 33 i tam dopiero mają wysypisko. Aż wstyd w lato pewnie smród

 11. Ustawa wchodziła po to, aby RAZ NA ZAWSZE załatwić problem zbyt dużej ilości śmieci tak, aby nikt już nie miał potrzeby ich PODRZUCANIA ani PORZUCANIA np. w lesie. To, że NADAL pomimo PODWOJENIA stawek tkwimy niemalże w punkcie wyjścia jest już chyba zasługą tych, co się zajmują zagadnieniem i przygotowywaniem przetargu? Czy ja się w czymś tutaj mylę? Jeśli tak – proszę o skorygowanie mojego myślenia. Wg mnie ta Pani z Woli, która wyrzuciła płytki, gruz etc.miała moim zdaniem do tego PEŁNE PRAWO. To nieporozumienie, aby płacić dodatkowo za coś, co miało być rozwiązane ustawą śmieciową!!
  Może zareagują Ci radni, którzy przed wyborami i tuż po nich obiecywali na tym portalu zaangażowanie w lokalne sprawy? To jest ważna sprawa. Zresztą tak, jak jakość wody. Do dzieła Szanowni Radni. Pokażcie swoją samodzielność w myśleniu i działaniu.
  P.S. Gwoli sprawiedliwości – poprawy jakości wody obecny wójt nie obiecywał, więc nie wiem, czy jest się tu co spodziewać akurat w tym temacie. No chyba żeby?

 12. dokładnie, później mieszkańcy, którzy mają OGRÓDECZKI I KOSZĄ TRAWĘ, WYRZUCAJĄ, TO WSZYSTKO do tych samych koszy co inne śmieci, albo za śmietniki.
  już inną sprawą są REMONTY, lokatorzy KTÓRZY ROBIĄ JE W SWOICH MIESZKANIACH I ŚMIECI Z TYCH REMONTÓW (PŁYTKI, GRUZ ITP)ZAMIAST WYWOZIĆ DO SKR W MIEDŹNEJ, TO WYRZUCAJĄ WORY GRUZÓW, PŁYTEK ITP DO ALTANKI I TO LEŻY MIESIĄCAMI. min. pani z Brzozowej wynosiła stare płytki w wiejskich torbach i myślała, że nikt tego nie widzi, a później WSZYSCY LOKATORZY PONOSZĄ TEGO KONSEKWENCJE.
  i może się ktoś w końcu z radnych zajmie tym, że osoby spoza osiedla mają klucze do altanek i ciągle wyrzucają śmieci z kontenera na niesegregowane odpady do altanki, gdzie ludzie segregują śmieci. mieszają jedne śmieci z drugimi i nikt z tym nic nie robi, a później będzie, że my nie segregujemy.

 13. na trawie by brzydko wyglądało ale pytam się co tak ponad 100% wzrosła opłata za usługę firmy z Oswięcimia.
  Tu nie ma logiki lub coś nie halo w tym temacie śmieciowym.
  Czyżby szykowała się afera “śmieciowa” ???

  • Oplata nie wzrosła o 100%, cena jest za kontrakt poprzedni był na 18-miesiecy nowy jest na 36-miesiecy (różnica w cenie za śmieci jest uwidoczniona w rozbiciu na opłaty miesięczne)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.