Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej
ogłasza konkurs na wyłączność
obsługi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych
podczas imprezy plenerowej: „Dożynki Gminne”

 


NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej
ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola
tel. 32 211 83 91; 448 92 53, kom. 512-237-423
adres poczty elektronicznej: gokis@juni.com.pl
adres strony internetowej: www.gok.miedzna.pl

 

PRZEDMIOT KONKURSU
Obsługa imprezy plenerowej „Dożynki Gminne”, w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych.
Termin i czas imprezy: 8 września 2013 roku, w godzinach od 15.00 do 2.00.

 

 

ZAKRES OBSŁUGI
– min. 4 punkty sprzedaży piwa,
– min. 2 stoiska gastronomiczne oferujące potrawy z grilla m.in.: szaszłyk, kiełbasę, krupniok , karczek, boczek ,chleb ze smalcem i inne,
– 2 stoiska małej gastronomii typu: popcorn, wata cukrowa, prażynki i inne,
– 2 stoiska produktów spożywczych typu: napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, chipsy, słodycze.
– 30 kpl. ław i stołów dla ok. 300 osób, w tym część pod zadaszeniem,
– urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym (dmuchane zjeżdżalnie, zamki, plac zabaw itp.) i innych z wyłączeniem niebezpiecznych dla użytkowników i otoczenia np. Euro Bunge.
Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Sprzedaż napojów i potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych oraz opakowaniach aluminiowych.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA
1. Oferent zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz pozwolenie na sprzedaż piwa w trakcie trwania imprezy.
2. Oferent zobowiązany jest do montażu i demontażu na własny koszt stoisk gastronomicznych , handlowych, urządzeń rekreacyjnych, zadbanie o estetykę stanowisk sprzedaży, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania imprezy.
4. Oferent odpowiada za spełnienie wymogów higieniczno- sanitarnych serwowanych posiłków i napojów na wydzierżawionym terenie.
5. Oferent zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawę wody do własnych potrzeb.
6. Oferent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miedźna na imprezy widowiskowe, rozrywkowe (karuzele, wesołe miasteczka), (lunaparki) określonej zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna nr 12/2013 z dnia 18.01.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miedźna.
7. Oferent jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podczas świadczenia usług objętych ofertą, który przedstawi w dniu podpisania umowy.
8. Wyłoniony, w drodze konkursu Oferent wystąpi z wnioskiem i uzyska pozwolenie Wójta Gminy Miedźna na powadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% (piwo).

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
a) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1),
b) rodzaj asortymentu,
c) ilość stanowisk handlowych i gastronomicznych oraz urządzeń rekreacyjnych,
d) ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy,
e) cennik menu i cennik opłat za korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
f) oświadczenia o:
– posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym ofertą, zgodnie z wymogami ustawowymi,
– referencje lub inne dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie Oferenta w organizacji tego typu imprez.

O wyborze oferty zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora GOK, biorąc pod uwagę przedstawiony w ofercie zakres świadczonych usług oraz wysokość zadeklarowanej kwoty.
Minimalna kwota: 5.000,00 zł. brutto.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA
1. Organizator oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do organizacji i przeprowadzenia imprezy „Dożynki Gminne” oraz prawo do dysponowania boiskiem treningowym w Górze.
2. Organizator zapewni w czasie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne atrakcje odbywające się na terenie imprezy.
Tegorocznymi gwiazdami będą „Kabaret Młodych Panów” oraz zespół „Krzywa Alternatywa”- uczestnik III edycji programu telewizyjnego MUST BE THE MUSIC 2012.
3. Organizator zapewni profesjonalną ochronę podczas trwania imprezy.
4. Organizator nie zapewnia ochrony terenu ze stoiskami gastronomicznymi (terenu objętego wyłącznością).
5. Organizator zapewni dostawę energii elektrycznej ( max. do 20 kW prądem trójfazowym).
6. Organizator zapewni ustawienie przenośnych toalet dla uczestników imprezy plenerowej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy oraz osób, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Organizatorem wyrządzonych przez: uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych (klęski żywiołowej, żałoba narodowa).
9. Organizator wyznaczy miejsce położenia stoisk gastronomicznych, handlowych i rekreacyjnych.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 24.07. 2013 r. do godz. 13:00 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Pszczyńska 110,43-225 Wola z dopiskiem
„Wyłączność obsługi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych rekreacyjnych podczas imprezy plenerowej – Dożynki Gminne”.

Organizator konkursu pisemnie lub telefonicznie powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty w terminie 7 dni od daty złożenia oferty.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora konkursu (informacja o zawarciu umowy zostanie przekazana z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem).
W przypadku identycznych ofert ostateczna decyzja o wyborze należy do Organizatora konkursu .
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy lub nie dotrzymania terminu płatności Organizator konkursu wezwie do zawarcia umowy kolejnego Oferenta, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora konkursu , zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Neuman tel. 32 211-83-91; 448-92-53, e-mail: gok@miedzna.pl

7 KOMENTARZE

  1. ja Elka nie jestem z cukru tak jak ty a widze,że do tego twojego narzekania,doszło jeszcze narzekanie na pogode! pewnie jakby świeciło słońce to też by ci było źle bo za gorąco!!! 🙂

  2. popieram Anonima, nie podoba sie wam to siedzcie w domu, super ze Gok nie mysli tak jak wy i organizuje imprezy na ktorych moga sie ludzie pobawic

  3. kilka lot tymu, to na Woli loło jak z cebra i gó…. się bawiłeś anonimie.Nojpiyrw pomyś zanim co napiszesz, chyba że to wpis organizatora

  4. Byłem kilka lat temu na dożynkach w Woli gdzie super bawiło się wielu,wielu ludzi.To super impeza i bardzo się ciesze ze nie będzie tam takich płaczków i wiecznie narzekajacych na wszystko maruderów jacy sie tu wpisali.Siedzcie sobie w domu i róbcie te swoje fojery a impeza i tak się odbędzie i chwała za to że bez was!!!

  5. To sa chyba jakies jaja. Gok ma z budżetu gminy na organizacje dożynek przeznaczone 50tys zl i jeszcze szuka kogoś kto będzie im płacił. DRODZY ORGANIZATORZY DOŻYNKI TO IMPREZA NA KTÓREJ SKŁADA SIĘ PODZIĘKOWANIE ROLNIKOM ZA ICH TRUD Włożony W PRACE NA ROLI PRZEZ CAŁY ROK, I NIE TAKI KOMERCYJNY MA MIEĆ CEL TA IMPREZA TYLKO KULTURALNO INTEGRACYJNY. Robice komercie z dożynek mając taki budżet swobodnie można by było sprzedawać te kielbase krupniki czy piwo po cenie zakupu juz nie chcemy aby dopłacać do tego a atrakcje dla dzieci powinny byc juz naprawdę za symboliczna złotówkę kogo stać aby za 10 minut skakania wypłacić 10 zl. Rodzice siedzią wyminiaja poglady dzieciaki za 10 zl sie wyszaleją wybawia wszyscy sie piwka napiją pobawią zjedza te kiełbasę chętnie przyjdą.

    A tak zaprosicie znane zespoły i liczycie ze będzie komercja piwo po 5 zl wuszty po 7 a skaknie dla bajtli po 10 czyli ja wola zostać w doma i se fojera zrobić a przyszel bych z baba i bajtlami jak by to

  6. a dejta se spokój z tymi dożynkami, garstka rolników w gminie, a te imprezy to i tak nie dla nich!!! a GOK wpod na pomysł i se jeszcze na imprezie zarobi (spryciarze).mysla, że taki pomysł to yno w górze się zrodził, pra ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.