Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015, poz. 938) i Uchwałą Nr 109/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”, żuczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, uczniom rozpoczynającym naukę w klasie IV technikum może być udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

W ramach programu pomoc przysługuje także uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych wyjątkiem klas I, II, IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2015 roku.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do dyrektorów szkół.

Wniosek_0

Oświadczenie o rachunku bankowym

Oświadczenie- koszt zakupu podręczników

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.