Urząd Gminy Miedźna szuka pracownika

44

Wójt Gminy Miedźna

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji i Remontów

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe (preferowane ekonomiczne, techniczne, administracyjne lub z dziedziny funduszy europejskich)

 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz znajomość zasad funkcjonowania funduszy unijnych i znajomość dokumentów programowych,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

 6. obywatelstwo polskie,

Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej 2 staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

 2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word, powerpoint itp.)

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. kreatywność,

 5. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 6. umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań

 7. odpowiedzialność i dokładność,

 8. zdolności analityczne,

 9. sprawna i efektywna organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy m.in. krajowych, unijnych i zagranicznych na zadania własne gminy,

 2. Realizacja zadań Referatu Inwestycji i Remontów w zakresie planowanych i prowadzonych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

 3. Przygotowanie wniosków i wystąpień o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania i końcowe rozliczenie zgodne z warunkami zawartymi w tym zakresie umów.

 4. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, związanych z wykonywanymi zadaniami.

 5. Rozliczenie zadań inwestycyjnych współfinasowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Gminę Miedźna.

 6. Przygotowywanie dla instytucji wdrażającej programy unijne harmonogramów, sprawozdań i innych dokumentów zgodnie z umową o dofinansowanie.

 7. Przygotowywanie wniosków o refundację poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych oraz wniosków o płatność zaliczkową.

 8. Przygotowanie wymaganych dokumentów do kontroli projektów,

 9. Bieżąca obsługa administracyjna i archiwizacja projektów,

 10. Podejmowanie  działań zorientowanych na realizację wskaźników produktu i  rezultatu,

 11. Realizowanie  działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych.

 12. Współpraca z komórkami urzędu w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. list motywacyjny

 2. życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

 3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnoosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

 7. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

 8. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności.(plik do pobrania)

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie inwestycji i remontów” w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 30.06.2015r.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.

Inne informacje:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

                                                                                              Wójt Gminy Miedźna 

                                                                                               Bogdan Taranowski

23.II.2015——————————————————————–

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Organizacyjnym

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, statut gminy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 • obywatelstwo polskie,

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej minimum pół roku,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word, powerpoint itp.),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • zdolności analityczne,
 • sprawna i efektywna organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa administracyjna Rady Gminy i jej komisji,
 • Przekazywanie projektów i podjętych uchwał do publikacji BIP Urzędu,
 • Obsługa edytora aktów prawnych XML,
 • Protokołowanie obrad sesji Rady Gminy,
 • Protokołowanie posiedzeń Komisji Rady Gminy,
 • Udostępnianie wnioskodawcom kserokopii lub wydruku aktu normatywnego zawartego w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim oraz aktów prawa miejscowego stanowionych przez Organ Gminy, a także wyliczanie kosztów ich sporządzania zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna,
 • Przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwum zakładowym,
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • Przekazywanie materiałów do archiwum państwowego,
 • Prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu Gminy.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i staż pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności.(plik do pobrania),
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie organizacyjnym” w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 02 marca 2015r. 

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy.
Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

                                                               Wójt Gminy Miedźna

                                                                  Bogdan Taranowski

—————————————————————————————-

27 IX.2014

Wójt gminy Miedźna ponownie poszukuje osoby do pracy w Referacie Organizacyjnym. Poprzednia rekrutacja nie wyłoniła odpowiedniego pracownika na ww. stanowisko. Z informacji wynika iż wybrany kandydat nie otrzymał wystarczającej liczby punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Organizacyjnym

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe

 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, statut gminy,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

 6. obywatelstwo polskie,

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie administracyjne,

 2. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej minimum pół roku,

 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word, powerpoint itp.)

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. kreatywność,

 6. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 7. umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań

 8. odpowiedzialność i dokładność,

 9. zdolności analityczne,

 10. sprawna i efektywna organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa administracyjna Rady Gminy i jej komisji,

 2. Przekazywanie projektów i podjętych uchwał do publikacji BIP Urzędu.

 3. Obsługa edytora aktów prawnych XML

 4. Protokołowanie obrad sesji Rady Gminy

 5. Protokołowanie posiedzeń Komisji Rady Gminy,

 6. Udostępnianie wnioskodawcom kserokopii lub wydruku aktu normatywnego zawartego w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim oraz aktów prawa miejscowego stanowionych przez Organ Gminy, a także wyliczanie kosztów ich sporządzania zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna.

 7. Przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwum zakładowym.

 8. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

 9. Przekazywanie materiałów do archiwum państwowego,

 10. Prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu Gminy.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. list motywacyjny

 2. życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

 3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i staż pracy,

 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnoosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

 7. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

 8. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności.(plik do pobrania)

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie organizacyjnym” w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 6.10.2014r

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy.

Inne informacje:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

                                                                                                 Wójt Gminy Miedźna

                                                                                              mgr inż. Bogdan Taranowski

źródło UG Miedźna

44 KOMENTARZE

 1. Rebus
  11 września 2014 o 09:45

  Jaskółki ćwierkają, że będzie to osoba o żeńskiej odmianie imienia Aleksander. Nazwisko rozpoczyna się na tę samą literę, co oszczędnie owłosiony konkurent o fotel wójta. Druga litera to symbol wycinany przez Zorro, a trzecia to łatwizna – rozpoczyna alfabet…
  Pożyjemy, zobaczymy czy ptasie trele polegają na prawdzie 😉

  Przedwyborcze ruchy na ranczu Miedźna
  16 września 2014 o 15:53

  Gminne urzędasy zaczynają ostatnie nerwowe przedwyborcze szarady, kogo tu gdzie jeszcze upchać na ciepłą posadkę, komu gdzie się jeszcze zrewanżować. Pani sekretarz kombinuje jak odwdzięczyć się pani Beatce z oświaty za przysługę załatwienia pracy jej córeczce. Córeczka pani Beatki znajdzie na bank pracę po „konkursie” do rady gminy. Na to wszystko patrzy wójt udając że nic się nie dzieje. Liczy na przychylność radnych ale czym ich przekupi? Nie wie tylko że pan S. bacznie go obserwuje i w odpowiednim czasie wyciągnie asa z rękawa. Wójt będzie musiał przyzwyczaić się do marnej pensji i braku przywilejów „najważniejszego urzędasa”. Czas się żegnać wójcie. Panu już dziękujemy. Pan już nam pokazał kim pan jest, co pan potrafi, jaki jest pan praworządny i że pan nie dba o wyborców. Pan S. gdy zostanie wójtem na pewno wprowadzi porządek w całej gminie i nie będzie tolerował prywaty. On jest człowiekiem mądrym i praworządnym. Tak widzi pan nikt nie będzie po panu płakał wręcz przeciwnie, mieszkańcy gminy dadzą na mszę że pana już nie ma.

  • pan T powinien zarabiać 3,5 tyś zł na rękę a nie 13,500zł tyśiacach liczone . Przeca tu przemysłu nie ma , gmina do rangi rolniczej wraca, może pan Smieja coś z tym zrobi ??????? Panie Śmieja działaj !

 2. Moge potwierdzic,ze nabor z tamtego roku byl przeprowadzony prawidlowo,bylam jedna z osob,ktore mialy rozmowe kwalifikacyjna i przeszla dziewczyna,ktora poprostu lepiej sie zaprezentowala. Moze i nie jest to praca moich marzen,ale przynajmniej dzialasz dla mieszkancow,a to jest cos. Gratuluje wyobrazni komentujacym.

  • Mam pytanie. Czy rozmowa kwalifikacyjna była zbiorowa, że Pani miała możliwość wywnioskowania lepszej prezentacji innej osoby podczas tej rekrutacji? A tak poza tym, stanowisko do którego Pani pretendowała nijak się ma do pracy na rzecz mieszkańców bo to biurowe zajęcie co więcej ze znikomym kontaktem z ludźmi spoza urzędu w przeważającej części brudna robota w zatęchłej biurokratycznej krainie. Na przyszłość polecam pobudzić swoją wyobraźnię a nie cudzą startując w jakimkolwiek konkursie. Z dużym naciskiem na minimalną wiedzę na temat stanowiska pracy na które będzie Pani kandydować.

  • Cóż za naiwne wyobrażenie, że tego rodzaju wpis może choćby sprawiać wrażenie prawdziwego. Popracuj wolanko nad lepszym kamuflażem, ha ha ha!

 3. Do postu Anonima, teraz pani sekretarz powinna wytoczyć ci sprawę o zniesławienie, napisałeś/łaś kompletną bzdurę. Jak czegoś nie wiesz na 100% to nie pisz, albo pisz pod swoim imieniem i nazwiskiem i bierz pełną odpowiedzialność za swoje czyny a nie oczerniaj innych

 4. Nikt nie chce pracować w referacie organizacyjnym ponieważ ……………………….. nie są szanowani przez ??????????????

  • Przecież zatrudnił wójt kilka miesięcy temu na to stanowisko córkę naszej sekretarz gminy, wcześniej zwalniając inna pracownice pod zarzutem spoufalania się z radą gminy.

   • Cóż za brak precyzji, córkę zatrudniono w jednostce organizacyjnej, na Wiejskiej zachowują pozory, szum medialny spowodował zatrudnienie w sposób prawidłowy ale praca na tym stanowisku nie zaspokoiła kolejnych oczekiwań.

 5. Rozstrzygnął się już ten nabór? Bo tak se myślę, żeby nie było tak jak z tym nie ogłoszeniem tego wyniku wyboru księgowego nie tak dawno. Wiecie wy tam specjaliści od bip, że to ma być umieszczane NIEZWŁOCZNIE? Nie zagapcie sie znów, bo to gańba, żeby we wsi was trzeba pilnować 🙂

  • No i widzisz wpis “jo”? Po co komu prywatne śledztwo? Po co w ogóle jakieś śledztwo? Przecież ludzie to widzą, kto od kogo i gdzie. Jeszcze żaden dramat, jak ktoś ma naprawdę najmocniejsze atuty na dane stanowisko. Ale wiesz co jest najgorsze? Że wielu nawet nie podchodzi do konkursów, bo nie wierzy w tę procedurę. I to jest prawdziwa porażka, żeby tak budować zatrudnienie w gminie 🙁

 6. Nie zauważyłem (chyba, że źle popatrzyłem ) ale do tej pory nie jest znany los konkursu na Głównego Księgowego w Bibliotece. Znalazł się on jako rozstrzygnięty na BIPie w zakładce ”informacja o wynikach naboru”, ale ni diabła informacji o tym, kto został wyłoniony. Ktoś może wyjaśni o co właściwie chodzi z tym „ukrywaniem” szczęśliwca? No chyba, że osoba aktualizująca BiP zawaliła robotę. Ale czytamy, czuwamy i dlatego podpowiadamy więcej uwagi i staranności przy robocie. Bo taka istotna przecież jest SPRAWNA I EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY (pkt 10 z ogłoszenia o naborze). Oczywiście ufam, że efektywna nie oznacza “skuteczna w dezinformacji”. Hej, wy tam w UG! Uzupełnijcie ten brak!

  • Ten portal jest naprawde mega mocny. I już zmiany na Bipie i info jest. Pytanie mam tylko: czy ktoś wie, czy wyłoniona osoba jest spokrewniona z jednym radnym czy zbieżność nazwisk jest przypadkowa?

   • Nie nie jest przypadkowa, inny radny ma tez żonę która jest INKASENTEM gminnym. Zresztą nasza gmina to jedna wilka rodzina bo było by co pisać czyja córka i ciotka syn stryjek gdzie i w jaki referacie pracuje. A o spowinowaceniach w placówkach podległych gminie nie wspomnę np szkoły MOPS ( zresztą w tej ostatniej parę dni temu ktoś zotal przyjęty :)i nie był to przypadek)

    • Według wskazówek jednego z autorów faktycznie proponuję napisać do Polsatu może podadzą Panu(i) numer do Pana Malanowskiego, który przeprowadzi śledztwo i wyprowadzi Pana(ią) z błędu bo rozczaruje Pana(ią), ale posiada Pan(i) błędne info. Jeśli w 100% nie jest Pan(i) czegoś pewny(a) to proponuję się nie udzielac. Ema

 7. Wójta proponuję podać do sądu o dyskryminacje społeczeństwa gorzej wykształconych. po co mi inżynier z przodu jak mysleć później nie mogą. he jak można kłaść asfalt nie modernizując kanalizacji w gminie ???
  Ciekawi mnie jak ma wójt wybudowany dom. Też taką metodą może się uda nie dopłacać ???

 8. Oj kochani – przecież wymagania od ewentualnego kandydata na to stanowisko (dziwicie się, że konieczne są studia) zostały rozpisane DLA określonej osoby… znowu jakiegoś poplecznika wójta lub jego dupoliza Karbowego

 9. …co miał zrobić Wójt Gminy Miedźna ??? Facet ma problem, bo patrzymy Wam na brudne ręce które nie umyjecie po 16-tu latach nie udanej władzy. Panie i Panowie czujecie się zapewni ….
  I nie jaki pan Pająk ta firma to wpadka

 10. Gminne urzędasy zaczynają ostatnie nerwowe przedwyborcze szarady, kogo tu gdzie jeszcze upchać na ciepłą posadkę, komu gdzie się jeszcze zrewanżować. Pani sekretarz kombinuje jak odwdzięczyć się pani Beatce z oświaty za przysługę załatwienia pracy jej córeczce. Córeczka pani Beatki znajdzie na bank pracę po „konkursie” do rady gminy. Na to wszystko patrzy wójt udając że nic się nie dzieje. Liczy na przychylność radnych ale czym ich przekupi? Nie wie tylko że pan S. bacznie go obserwuje i w odpowiednim czasie wyciągnie asa z rękawa. Wójt będzie musiał przyzwyczaić się do marnej pensji i braku przywilejów „najważniejszego urzędasa”. Czas się żegnać wójcie. Panu już dziękujemy. Pan już nam pokazał kim pan jest, co pan potrafi, jaki jest pan praworządny i że pan nie dba o wyborców. Pan S. gdy zostanie wójtem na pewno wprowadzi porządek w całej gminie i nie będzie tolerował prywaty. On jest człowiekiem mądrym i praworządnym. Tak widzi pan nikt nie będzie po panu płakał wręcz przeciwnie, mieszkańcy gminy dadzą na mszę że pana już nie ma.

 11. Ludzie przestańcie już siać zamieszanie!! konkurs z tego co widzę jeszcze trwa i nie został rozstrzygnięty a wy już piszecie i mieszacie. Tacy jesteście mądrzy anonimowo??? ŻENADA !

 12. Jaskółki ćwierkają, że będzie to osoba o żeńskiej odmianie imienia Aleksander. Nazwisko rozpoczyna się na tę samą literę, co oszczędnie owłosiony konkurent o fotel wójta. Druga litera to symbol wycinany przez Zorro, a trzecia to łatwizna – rozpoczyna alfabet…
  Pożyjemy, zobaczymy czy ptasie trele polegają na prawdzie 😉

 13. http://bip.miedzna.pl/?a=4877 pod tym adresem jest zeszłoroczny konkurs na to samo stanowisko. z tego wynika, że osoba, która wtedy została zatrudniona po roku czasu, albo awansowała na lepsze stanowisko, albo znalazła inną pracę. bo tyle obowiązków do spełnienia, jak na jedną osobę, to stanowczo zbyt wiele. jeszcze ta znajomość ustaw, częste wyjazdy itp. czyli potrzebują kogoś do wszystkiego, a wiadomo, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. chyba, że ten konkurs to fikcja, bo kandydat jest już wybrany. przecież nasz Gmina to jedna wielka rodzina i wielu znajomych

 14. Heloow, nie zrozumiałeś wpisu poprzednika, czy tylko udajesz? Nikt nie mówił o nakazie starania się o pracę. Biedaku, naprawdę możesz robić tylko to, co ci ktoś “kazuje”?? A jak nie “kazuje” to nie możesz?? I kim jest ten wszechmocny “nakazujący?” (względnie rozkazujący lub dokazujący 😉
  A przedmówca nie pogardza samą pracą, tylko wypowiada opinię – zresztą w pełni słuszną – co do tego, że obowiązki przerosną tam każdego. I taka to droga: od euforii – yuppi – mam robotę marzeń! po deprechę – tej roboty się przerobić nie da! I co dalej ? Tyły! A finał? Dobrze znajomy! Taka to kariera właśnie. Takie to warunki pracy. A płacy?? Szkoda gadać, ludzi żal. Niejeden prywaciarz ma większy szacunek dla człowieka.

 15. myśle że posadkę zgarnie ktoś od Pana Gruszki….a może wójt podnosi kwalifikacje i szykuje się na nowe stanowisko gdyby przegrał wybory na jesień ?
  Po drugie po co znowu urzędas po studiach co życia nie zna ?

 16. Moim zdaniem ta szalenie intratna posada w referacie organizacyjnym jest tak oderwana od rzeczywistości, jak osoba odpowiadająca za organizację pracy w tym Urzędzie. Jak czytam, że prócz prowadzenia Archiwum Zakładowego przewidziane są jeszcze inne szerokie obowiązki, to się zastanawiam, jaki nieszczęśnik, który wpierw rzuci się na tę robotę, jak na łakomy kąsek zostanie w kolejności sam “porzucony”. Wykonalność zadań jest na takim poziomie, jak oddzielanie popiołu od ziaren grochu i soczewicy.
  Dlatego moja wyobraźnia podpowiada mi, że Archiwum Państwowe, gdyby zachęciło się na kontrolę, miałoby ubaw po pachy!!
  Obudźcie się tam, bo to wstyd i żenada. Widać po konstrukcji stanowiska pracy, że co niektórzy bladego pojęcia nie mają co tak naprawdę robią zwykli urzędnicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.