Konsultacje społeczne w sprawie uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźna.

6

Uprzejmie informuje się, że trwają prace związane z projektem uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźna. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźna.

Konsultacje rozpoczynają się od dnia 3 czerwca 2014 r. i trwają do dnia 16 czerwca 2014r.Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia na stronie bip.miedzna.pl oraz miedzna.pl; projektu uchwały oraz wyłożenia projektu uchwały w biurze Rady Gminy.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski w dniach 3 czerwca 2014r. – 16 czerwca 2014r.,
można je składać za pomocą formularza zgłaszania opinii w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, przesłać drogą elektroniczną na adres:urzad@miedzna.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały Rady Gminy udziela Sekretarz Gminy Renata Łuniewska tel. /32/ 211 61 96 wew. 18.

6 KOMENTARZE

 1. Radni nie przyjęli tej inicjatywy, czyżby się obawiali oddolnej inicjatywy mieszkańców?. Mam nadzieję, że nikt nie będzie na nich głosował, a nowi radni i nowy wójt wrócą do tego tematu. Gmina dla mieszkańca!

 2. Hej! racja po co nam radni sami bedziemy zbierac podpisy i dyrygwoac wojtem , zreszta po co nam wojt ? Zalatwimy wszystko przez internet !!!!!

 3. Jan Słoninka Wola, dn. __.06.2014

  Pan Stanisław Karbowy Przewodniczący Rady Gminy
  ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna

  Na zasadzie art. 7 pkt 17 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594) oraz art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)
  wnoszę o:
  1. Utworzenie paragrafu w Statucie Gminy Miedźna o treści:

  „inicjatywę uchwałodawczą posiadają mieszkańcy Gminy Miedźna w ilości co najmniej 100 osób, które posiadają czynne lub/i bierne prawo wyborcze”.

  2. Rozszerzenie treści par.17 Regulaminu Rady Gminy Miedźna, który brzmi: „inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej”.

  poprzez dodanie:

  „lub/i grupa mieszkańców w ilości co najmniej 100 osób posiadających czynne lub/i bierne prawo wyborcze”

  Uzasadnienie
  Mając na uwadze fakt prowadzenia przez Radę Gminy Miedźna prac związanych ze zmianą statutu Rady Gminy Miedźna, co w konsekwencji będzie skutkowało prawdopodobnie między innymi zmianą Regulaminu Rady Gminy Miedźna zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie, a następnie zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i umieszczenie stosownych zmian w obu wyżej opisanych dokumentach.
  Jak wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, to mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową, a zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Stąd upatruję się istotności we wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej oraz w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Za wprowadzeniem takich zapisów przemawia również kodeks postępowania administracyjnego, z którego to wynika,
  że przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, a także lepszego zaspokajania potrzeb ludności lokalnej. Umożliwienie mieszkańcom zgłaszania projektów uchwał będzie narzędziem zwiększającym zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy, a zarazem umożliwi wykorzystanie ich potencjału, a także poczucia współdecydowania o losach gminy i czynnego współuczestniczenia w kierunkach jej rozwoju. Taka sytuacja niewątpliwie wpłynie
  na większe skonsolidowanie środowisk lokalnych i podniesie poczucie odpowiedzialności
  za współżycie we wspólnocie samorządowej. Przyznanie mieszkańcom gminy tego prawa,
  tj. inicjatywy uchwałodawczej, nie stoi w sprzeczności z żadnym zapisem prawa, a co więcej – przemawia za tym Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt: II OSK 1887/13, z którego treści jednoznacznie wynika, że:
  „Przyznanie grupom mieszkańców inicjatywy uchwałodawczej, przy braku przepisów regulujących tę kwestię oraz w świetle wykładni systemowej ustawy o samorządzie gminnym i wspólnotowego charakteru jednostek samorządu terytorialnego, mieści się w granicach obowiązującego prawa, a tym samym prawa tego nie narusza”.
  Przytoczona we wniosku ilość mieszkańców – co najmniej 100 osób w pełni koresponduje chociażby z Uchwałą Nr XXXIV/258/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miedźna.
  Składając przedmiotowy wniosek pragnę zaznaczyć, że przyznanie takiego uprawnienia mieszkańcom naszej wspólnoty w żaden sposób nie spowoduje zakłóceń pracy Rady Gminy Miedźna, a także nie naruszy przysługujących jej – tylko i wyłącznie będących w jej kompetencji uprawnień wynikających chociażby z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały uwzględniającej przedmiotowy wniosek nie pociąga za sobą skutków finansowych.

  • Brawo, nareszcie coś dla ludzi. Teraz mieszkańcy nareszcie mogą coś osiągnąć. Nie muszą się czuć zbędnym dodatkiem do grupy trzymającej władzę. Miejmy nadzieję, że pytania mieszkańców kierowane do radnych i władz gminnych na sesjach nie będą ignorowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.