Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

4

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z nowego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.

W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany będzie do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności ich selektywnej zbiórki. Nie będzie można w sposób niekontrolowany produkować nadmiernych ilości odpadów zmieszanych lub nie segregować odpadów opakowaniowych.

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały Rady Gminy Miedźna wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina będzie miała obowiązek zapewnić dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów, a powstające odpady będą przekazywane do instalacji regionalnych, które zapewnią ich odpowiednie zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem Gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą.

Wprowadzenie nowego systemu ma nastąpić do 1 lipca 2013 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

* 24 sierpnia 2012 r. – Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił wojewódzki plan gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Z wojewódzkiego planu wynika do jakiej instalacji trafią odpady wytwarzane przez mieszkańców danej gminy.
* do końca 2012 r. – gmina zobowiązana jest podjąć szereg uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie (m. in. w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości).
* od 1 stycznia 2013 r. – zaczyna obowiązywać nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
do 31 marca 2013 r. – gmina zobowiązana jest złożyć do Marszałka Województwa pierwsze sprawozdanie o sposobie wywiązywania się z zadań nałożonych na gminę.
* 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Do tego czasu musi zostać rozstrzygnięty przetarg na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i musi być podpisana umowa między gminą a przedsiębiorcą.

Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz obowiązki gminy:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę który opróżni pojemnik na odpady a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.
2. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
3. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
5. Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
6. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.
7. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.
8. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.
9. Gmina zobowiązana będzie przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną, tak aby każdy właściciel nieruchomości mógł się zapoznać z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
10. Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem (zarządcą nieruchomości).
11. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.

Szanowni Państwo obecnie wspólnie z Radą Gminy pracujemy nad dokumentami o których mówi znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. O efektach prac będziemy informować na stronie internetowej Gminy Miedźna.

Jednocześnie informuję, że w okresie zebrań wiejskich i osiedlowych będzie prowadzona kampania informacyjna, która w I kwartale 2013 r. zostanie zintensyfikowana i wzbogacona o dane wynikające z podjętych przez Radę Gminy uchwał i mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z zasadami obowiązującymi w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miedźna. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę internetową tut. Urzędu www.miedzna.pl

W zakładce: NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI znajdują się informacje dotyczące obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą na bieżąco aktualizowane. Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione zagadnienie będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz Gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

 

Z wyrazami szacunku
mgr inż. Bogdan Taranowski
Wójt Gminy Miedźna

źródło UG Miedźna.

4 KOMENTARZE

  1. Obecnie wszystkie śmieci segregowane i niesegregowane firma zabiera z przed domu a według nowego systemu ma być -”
    Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których
    wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina
    poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.”
    Czyli zimna na gorsze … mam nadzieję, że nie będą to godziny 7.00-15.00. Może się okazać, że lepiej segregować i sprzedawać a gmina i tak swoje weźmie …. Może to ogólnopolski projekt reperowania budżetów gmin …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.