W Brzeszczach o S1

1

Szanowni Państwo. W związku z pytaniami dotyczącymi drogi ekspresowej S1 informuję, że zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi norm hałasu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przedłużyła firmie KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne termin opracowania dokumentacji projektowej wszystkich 4 wariantów budowy drogi ekspresowej S1 od węzła “Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła “Suchy Potok” w Bielsku-Białej do końca lutego bieżącego roku. Tak więc do dnia dzisiejszego nie dokonano wyboru żadnej z wersji drogi ekspresowej S1.

 

Przypomnę, że 10 września 2012 roku w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyły się konsultacje społeczne w czasie których projektanci z firmy KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne zaprezentowali cztery warianty planowanej drogi S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej oraz trasę obwodnicy Oświęcimia. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła “Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła “Suchy Potok” w Bielsku-Białej. Plany sytuacyjne dostępne są pod adresem: http://s1.myslowice-bielsko-biala.pl

 

Chcę również przybliżyć Państwu fazy procesu przygotowania inwestycji drogi ekspresowej w związku z nieprawdziwymi informacjami, że burmistrz i Rada Miejska mają kompetencje związane z wydaniem decyzji o przebiegu drogi ekspresowej. Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej z raportem oddziaływania na środowisko przygotowuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzję środowiskową wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W fazie decyzji realizacyjnej opinie składają samorządy (wójt, burmistrz, prezydent) i administracja państwowa. Następnie GDDKiA składa wniosek do Wojewody, który wydaje decyzję realizacyjną. Zarówno w fazie decyzji środowiskowej, jak i w fazie decyzji realizacyjnej przeprowadzane są konsultacje społeczne. Ostatnią fazą jest nabywanie nieruchomości. Poniżej prezentuję szczegółowo rozpisanie fazy procesu przygotowania inwestycji, jaką jest droga ekspresowa:

 

 1. FAZA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ. Termin uzyskania – nieokreślony ustawą, Ważność decyzji – 4 lata z możliwością przedłużenia o dalsze 2 lata

 

 1. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej z raportem oddziaływania na środowisko – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 2. Złożenie wniosku przez GDDKiA o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 3. RDOŚ występuje o opinię do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 4. Udział społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego RDOŚ przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko
 5. Wydanie decyzji Środowiskowej przez RDOŚ
 6. Nadanie klauzuli ostateczności
 1. FAZA DECYZJI REALIZACYJNEJ . Termin uzyskania – 90 dni, Ważność decyzji – 3 lata

 

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej zawierających m.in. Mapy z projektami podziału nieruchomości i projekty budowlane.
  a) uzyskanie opinii samorządów (wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa) – 14 dni
  b) uzyskanie opinii administracji państwowej (właściwy organ nadzoru górniczego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zarządca infrastruktury kolejowej) – 30 dni
 1. Złożenie wniosku GDDKiA do Wojewody
 2. Ponowne przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa
 3. Wydanie decyzji realizacyjnej przez wojewodę
 4. Nadanie klauzuli ostateczności
 5. Uprawnienie do rozpoczęcia robót
 1. FAZA NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa – w trwałym zarządzie GDDKiA, z dniem, w którym decyzja realizacyjna stała się ostateczna.
 2. Decyzja realizacyjna zatwierdza podział nieruchomości
 3. Linie rozgraniczające drogi stanowią linię podziału nieruchomości
 4. Decyzję ustalającą odszkodowanie wydaje wojewoda w terminie 30 dni od dnia, kiedy decyzja realizacyjna stała się ostateczna
 5. Decyzja realizacyjna określa termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali, który nie może być krótszy niż 120 dni od dnia ostateczności decyzji realizacyjnej.

 

 

Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach możemy przeczytać m.in.: S-1 Kosztowy – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”)
Stan przygotowania: Na skutek konieczności modyfikacji wariantu VI w rejonie Obszaru Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach”, a także w związku z dezaktualizacją inwentaryzacji środowiskowej wykonywanej na wcześniejszych etapach, GDDKiA podjęła decyzję o ponownym przeanalizowaniu poszczególnych przebiegów trasy, będącym niejako aktualizacją i modyfikacją dotychczas wykonanych opracowań projektowych.
W związku z powyższym w dniu 28.10.2011 r., została zawarta umowa z biurem projektowym na opracowanie „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej” z terminem wykonania na dzień 28.12.2012 r.
Wykorzystując dotychczasowe czteroletnie doświadczenia związane z ustaleniem przebiegu drogi ekspresowej S-1 na przedmiotowym odcinku oraz trudności z tym związane, Oddział w Katowicach w ramach w/w zamówienia na niektórych fragmentach dotychczasowych przebiegów trasy nie będzie dokonywał ponownej oceny, skoro już dzisiaj wiadomo, że realizacja w tych miejscach nie jest możliwa np.: w rejonie byłego obozu Auschwitz – Birkenau, gdzie fragment wspólnego przebiegu wariantów trasy I, II, III i IV został zakwestionowany przez międzynarodowych ekspertów UNESCO, czy też w miejscu, gdzie warianty I i II „przecinają” obszar Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach” na znacznej jego długości rozdzielając dwa duże kompleksy stawów i powodując brak integralności tego obszaru.
Tak więc przedmiotem w/w analizy będą tylko wybrane warianty trasy o nowych nazwach:

 

 

 • Wariant A – kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, I;
 • Wariant B – kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, VI, IV, I;
 • Wariant C – kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy) oraz nowoprojektowanego przebiegu na długości ok. 6 km: I, II, V, VI, VI b, IV, I;
 • Wariant D – kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy):  I, II, V, VI, III, I, I a, I.

 

 

Informuję, że w dniu 09.10.2012 roku przesłałam do firmy KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. w Warszawie opinię Burmistrza Brzeszcz dotyczącą preferowanego wariantu drogi ekspresowej S1 następującej treści:
W odpowiedzi na Państwa pismo znak L.Dz.KV/MŁ/1934/2012 z dnia 21.09.2012 r. w sprawie opinii dotyczącej preferowanego wariantu drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II do węzła Suchy Potok, Burmistrz Brzeszcz rekomenduje przedstawione warianty B i C. W planach miejscowych obowiązujących w gminie Brzeszcze już w latach siedemdziesiątych wprowadzono rezerwę terenową dla przedmiotowej drogi która to rezerwa pokrywa się z wariantem B i C. Wprowadzenie takiej rezerwy terenowej skutkuje tym, że od prawie czterdziestu lat właściciele gruntów, na których planowana jest droga mają ograniczone możliwości inwestycyjne na swoich gruntach. Rezerwa terenowa znalazła również swoje odzwierciedlenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (Uchwała Rady Miejskiej w Brzeszczach nr IX/90/2003 z dnia 16 września 2003r z późniejszymi zmianami). Na etapie tworzenia opracowań planistycznych tj. planu miejscowego jak i studium przebiegu przedmiotowej drogi był skoordynowany z przebiegiem wyznaczonym w gminach sąsiednich jak również opiniowany i uzgadniany z organami do tego właściwymi. Budowa drogi w wariancie B i C wraz z węzłem komunikacyjnym łączącym S1 z drogą wojewódzką nr 933 da możliwości rozwojowe Gminie Brzeszcze otwierając tereny pod przyszłe inwestycje. Przyczyni się do poprawy komunikacji w powiecie oświęcimskim i w zachodniej części Małopolski. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przeanalizowanie propozycji mieszkańców przedstawionej w załączonym piśmie, w szczególności propozycji przesunięcia wyjazdu z węzła komunikacyjnego Brzeszcze w kierunku Pszczyny poza tereny mieszkalne.
Stałe Komisje Rady Miejskiej w Brzeszczach w dniu 04.10.2012 roku wydały pozytywną opinię do wniosku Burmistrza Brzeszcz w sprawie wskazanego optymalnego wariantu B lub C przebiegu trasy drogi ekspresowej S1. Prezentuję również oświadczenie radnego Tadeusza Wawro złożone na sesji Rady Miejskiej w Brzeszczach w dniu 30.10.2012 roku w sprawie budowy drogi ekspresowej S-1.
Z powyższych informacji wynika, że ciągle trwa proces projektowy i do dziś nie zapadły żadne decyzje związane z wyborem wariantu przebiegu drogi S1 od węzła “Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła “Suchy Potok” w Bielsku-Białej.

 

 

Burmistrz Brzeszcz

Teresa Jankowska

źródło brzeszcze.pl

źródło oswiecimOnline.pl

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.